Thai
English
 

โลกร้อน เราร้อน และโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา

                โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ได้ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินกิจกรรมร่วมกับเทศบาล และโรงเรียนทั่วประเทศไทย ภายใต้แนวคิดของโครงการที่เห็นว่าประชากรในเมืองถือเป็นผู้บริโภคพลังงานกลุ่มสำคัญ และเมืองเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงร้อยละ 75 ของปริมาณการปล่อยทั้งหมดของโลก
                การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองถือเป็นความท้าทายในการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหาระดับโลก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยหลาย ๆ มาตรการประกอบกัน และที่สำคัญคือ การที่ประชาชนได้รับการปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักต่อปัญหาที่กำลังคุกคามโลกในขณะนี้ และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเยาวชนในการร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมรักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป ตามหลักแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                ตลอดระยะเวลา 10 ปี ของการดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย อาทิ โครงการได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล 194 แห่ง ชุมชน 100 แห่ง และโรงเรียน 248 แห่ง ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 14,672 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โลกร้อนท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

 1. ชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง โดยการดูแลของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 2. อุโมงค์ลดโลกร้อน โดยการดูแลของเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
 3. สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง โดยการดูแลของเทศบาลตำบลเมืองแกลง จ. ระยอง
 • เพื่อส่งเสริมให้เทศบาล โรงเรียน และชุมชนทั่วประเทศริเริ่มสร้างสรรค์ วิธีลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นรูปธรรมในท้องถิ่นของตน
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาล ให้สามารถเป็นหน่วยงานหลัก หรือเป็นศูนย์กลาง ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโลกร้อน และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนได้
 • เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำลดเมืองร้อน ทั้งในส่วนของเทศบาลและโรงเรียนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย
 • เพื่อขยายผลให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับท้องถิ่น

กิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา


                โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา รณรงค์การลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้ 4 กิจกรรมรณรงค์ ประกอบด้วย

 • ลดเมืองร้อนด้วยการเดินทางอย่างยั่งยืน
 • ลดเมืองร้อนด้วยการลดขยะในเมือง
 • ลดเมืองร้อนด้วยการลดการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
 • ลดเมืองร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

close
 • กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และร่วมดำเนินกิจกรรมที่จะนำไปสู่การลดการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • เทศบาลและโรงเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • สภาพแวดล้อมในเมืองมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว จากการที่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนมีความเข้าใจถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน และเข้าใจถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงมีความคิดริเริ่มที่จะทำโครงการหรือกิจกรรมให้เมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น