Thai
English
 

กิจกรรมลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

               จากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสี่ ทวีคูณความดีไปเรื่อยๆ ในแต่ละชุมชน สุขภาพของโลกย่อมดีวันดีคืน  ลมหายใจของทุกชีวิตบนแผ่นดินสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยาวนาน วิกฤติของโลกในวันนี้จึงบรรเทาได้ด้วย “สองมือของเรา”

กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อนดีเด่น ปีที่ 10

ประเภทโรงเรียน

รางวัลที่ 1 โครงการเราควนโดนวิทยา ร่วมพลัง สู่ความหวังสังคมคาร์บอนต่ำ โรงเรียนควนโดนวิทยา อ.ควนโดน จ.สตูล
รางวัลที่ 2 โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราชาว น.พ.ม.โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
รางวัลที่ 3 โครงการ C.W.K. The Green School “Against Pollution” โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ประเภทชุมชน

รางวัลที่ 1 โครงการแพะป่าห้าร่วมใจลดพลังงาน ลดเมืองร้อน โดย ชุมชนแพะป่าห้า และเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รางวัล ที่ 2 โครงการหนองแล้งร่วมใจ ลดเมืองร้อน โดย ชุมชนบ้านหนองแล้ง เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลที่ 3 โครงการ “ชุมชนต้นคิด รักษ์สิ่งแวดล้อม” ชุมชนบ้านลองลือบุญ หมู่ที่ 6 และเทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่


 

กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อนดีเด่น ปีที่ 9

ประเภทโรงเรียน

รางวัลที่ 1 โครงการธิดาร่วมพลัง สู่ความหวังคาร์บอนต่ำ “Stop Hard Start Easily” โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รางวัลที่ 2 โครงการ MBS รวมใจ ลดโลกร้อน โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
รางวัลที่ 3 โครงการ ACS GREEN CAMPUS ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี

ประเภทชุมชน

รางวัลที่ 1 โครงการบริหารจัดการขยะควบคู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสู่ห้องเรียนธรรมชาติ ”บวร” ชุมชนคำศรี หมู่ 10 และเทศบาลตำบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
รางวัลที่ 2 โครงการ ปั่น เปลี่ยน ปรับ ปลอด ลดร้อนที่ทุ่งศรี ชุมชนบ้านทุ่งศรี และเทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
รางวัลที่ 3 โครงการชุมชนบ้านไชยสถาน ร่วมต้าน ร่วมใจ ลดเมืองร้อน ชุมชนบ้านไชยสถาน และเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา


 

กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อนดีเด่น ปีที่ 8

ประเภทโรงเรียน

รางวัลที่ 1 ยุวชนโครงการ “ปฏิบัติการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” โรงเรียนขุน ยวมวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน
รางวัลที่ 2 โครงโครงการ “BCC ECO” โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
รางวัลที่ 3 โครงการเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ร่วมใจลดเมืองร้อน : DSC Stop Global Warming โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


ประเภทชุมชน

รางวัลที่ 1 โครงโครงการปฏิบัติการดีอินทร์พัฒนา ชุมชนคาร์บอนต่ำ ชุมชนดีอินทร์พัฒนา และเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
รางวัลที่ 2 โครงการชุมชนควนโดนในร่วมใจ รวมพลังลดโลกร้อน ด้วยมือเรา ชุมชนควนโดนใน และเทศบาลตำบลควนโดน จ.สตูล

รางวัลที่ 3 โครงการบ้านหัวฝายร่วมใจต้านภัยโลกร้อน ชุมชนบ้านหัวฝาย และเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง


 

กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อนดีเด่น ปีที่ 7

ประเภทโรงเรียน

รางวัลที่ 1 โครงการไทรงามร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.กำแพงเพชร
รางวัลที่ 2 โครงการเชียงของเรนเจอร์ (CK Ranger) โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย
รางวัลที่ 3 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ชาววังกระแสวิทยาคม” โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จ.นครพนม


ประเภทชุมชน

รางวัลที่ 1 โครงโครงการบ้านน้ำหลง ชุมชนสีเขียว ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านน้ำหลง และเทศบาลตำบลสันโป่ง จ.เชียงใหม่
รางวัลที่ 2 โครงการวิถีเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง ตามรอยพ่อ มุ่งสู่คาร์บอนต่ำ ชุมชนบ้านนามะพร้าว และเทศบาลตำบลชะรัด จ.พัทลุง

รางวัลที่ 3 โครงการลดเมืองร้อน “ป่าบุกไม่ทิ้งไม่เผาบรรเทาโลกร้อน” ชุมชนบ้านป่าบุก และเทศบาลตำบลแม่แรง จ.ลำพูน


 

กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อนดีเด่น ปีที่ 6

ประเภทโรงเรียน

รางวัลที่ 1 ยุวชนอัศวินโตโยต้าสร้างเครือข่ายร่วมลดโลกร้อน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง
รางวัลที่ 2 โครงการ “ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง จากห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียว” โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
รางวัลที่ 3 “โรงเรียนคาร์บอนต่ำ รักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม” โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม


ประเภทชุมชน

รางวัลที่ 1 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ชาวน้ำด้วน 1 ชุมชนน้ำด้วน 1 และเทศบาลตำบลวังทอง จ.พิษณุโลก
รางวัลที่ 2 เกตุไพเราะ ชุมชนพอเพียง ลดโลกร้อน ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 และสำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
รางวัลที่ 3 โครงการชุมชนอยู่ดี กินดี ด้วยวิถีเกษตรเมือง ชุมชนโนนอุทุมพร และเทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี


โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา รณรงค์การลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้ 4 กิจกรรมรณรงค์ ประกอบด้วย

โครงการลดเมืองร้อน
 

เดินทางอย่างยั่งยืน...ช่วยลดโลกร้อน

               ยานพาหนะที่แล่นขวักไขว่ไปมาบนท้องถนน ล้วนต้องใช้ “น้ำมัน” เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งทุก ๆ 1 ลิตรของน้ำมันที่ใช้เติมรถยนต์ (วิ่งได้ระยะทางประมาณ 7-10 กิโลเมตร) จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประมาณ 2.3 กิโลกรัม ยิ่งใช้น้ำมันมากเท่าไหร่ ผลพวงของการเผาไหม้เครื่องยนต์กลไกก็ยิ่งก่อเกิด “ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกตัวสำคัญ สะสมตัวในบรรยากาศมากเท่านั้น โลกของเราก็ยิ่งร้อนขึ้น ร้อนขึ้น และร้อนขึ้น
               “จักรยาน” เป็นวิธีการเดินทางที่ไม่ต้องง้อน้ำมัน พลังจากสองขา ปั่นสองล้อ ช่วยให้เดินทางถึงที่หมายได้ เพียงแค่ใช้พลังจากสองขาของเรา จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพลเมืองอีกด้วย
               หลาย ๆ เมือง ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ พร้อมทั้งขยายเครือข่ายคนใช้จักรยานให้มากขึ้น สะท้อนได้จากกิจกรรมต่าง  ๆ  เช่น กิจกรรมปั่นจักรยาน ลดพลังงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เริ่มต้นชักชวนชุมชน และหน่วยงานต่าง  ๆ ในพื้นที่ให้หันมาใช้จักรยาน เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง อาทิ ปั่นจักรยานไปปลูกป่า เป็นต้น

 

ลดปริมาณขยะ...ช่วยลดโลกร้อน

               สิ่งของเหลือใช้ที่เราไม่ต้องการแล้วมักกลายเป็น “ขยะ” 
               แต่รู้ไหม.....อัตราการผลิตขยะของคนในเมืองมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อคน หากรวมขยะจากแต่ละคน แต่ละเมือง แต่ละประเทศ มันย่อมกลายเป็นภูเขาขยะกองมโหฬาร แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกตัวฉกาจอย่างมีเทน ครั้นเมื่อนำไปเผา แม้จะใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย พิษร้ายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนก๊าซร้ายต่างๆ ก็ยังคงแฝงตัวอยู่ในอากาศ บ่อเกิดของโรคร้ายทำลายลมหายใจมนุษย์
               ขยะเป็นได้เพียงขยะเท่านั้นหรือ.....
               ขยะสามารถนำมาผลิต “ปุ๋ยชีวภาพ” ซึ่งแปรรูปมาจากขยะอินทรีย์ จำพวกเศษอาหาร หรือพืชผักต่าง ๆ ส่วนขยะอื่นทั้งที่เป็นกระป๋องอลูมิเนียม แก้ว โลหะ หรือแม้แต่พลาสติก ใช้เสร็จแล้ว ทิ้งให้ถูกถัง ทิ้งให้ถูกที่ สามารถนำไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นวัสดุใช้ใหม่ เหล่านี้ถือว่าเป็นการลดใช้พลังงาน แถมยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดภาระการจัดเก็บขยะและบรรเทาปัญหาขยะล้นเมืองได้
               จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา โรงเรียนและเทศบาลจากหลากหลายท้องที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์วิธีการจัดการขยะหลากหลายวิธีเพื่อช่วยลดโลกร้อน อาทิ กิจกรรมโรงอาหารสีเขียว โดยโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จ. ตราด ที่ชักจูงผู้ค้าให้ลดการใช้พลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่ทำจากกระทงใบตองทดแทน กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี วัสดุรีไซเคิล โดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นต้น

 

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า...ช่วยลดโลกร้อน

               เครื่องใช้ไฟฟ้าหลากชนิดทำงานได้เพราะ “พลังงานไฟฟ้า” คอยหล่อเลี้ยง
               เคยสงสัยไหม...ใช้ไฟฟ้า เกี่ยวอะไรกับโลกร้อนด้วย
               พลังงานไฟฟ้าที่ได้มานั้น ล้วนผลิตจากน้ำมันและถ่านหิน นิ้วชี้ของเรายิ่งกดปุ่มเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ตัวเองสะดวกสบายมากเท่าไหร่ โรงงานผลิตไฟฟ้าก็ยิ่งไม่มีวันหยุดมากเท่านั้น และทุกครั้งของการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ก๊าซเรือนกระจกก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น
               กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า คือ หนึ่งในเป้าหมายของโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา มุ่งหวังให้นักเรียนและประชาชน ตระหนักในคุณค่าของพลังงาน รวมทั้งปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทางหนึ่ง

กิจกรรมลดเมืองร้อนด้วยการลดการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง...ช่วยลดโลกร้อน

               ต้นไม้ คือ เพื่อนชีวิต เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า คำขวัญดังกล่าวไม่เคยล้าสมัย แม้กาลเวลาจะผ่านไปเพียงใด เพราะธรรมชาติของต้นไม้ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อนำไปใช้ปรุงเป็นอาหารเลี้ยงลำต้น
สร้างก๊าซออกซิเจนกลับคืนให้สิ่งมีชีวิต เพื่อคนและสัตว์ได้มีอากาศหายใจ ยิ่งพื้นที่สีเขียวมีมากเท่าใด ปอดของเมืองก็ยิ่งช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้มากเท่านั้น
               กิจกรรมรณรงค์เพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกหนึ่งยุทธวิธีกอบกู้โลก มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน และประชาชน รู้รักการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองของตนเอง  การปลูกต้นไม้ควรเลือกไม้ยืนต้น ที่มีพื้นที่ผิวใบเยอะ เพื่อให้สังเคราะห์แสงได้ดี และเป็นไม้ที่มีลำต้นใหญ่ เพราะจะช่วยเก็บกักคาร์บอนไว้ในเนื้อไม้ได้มาก

กิจกรรมลดเมืองร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว