Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 7 ครั้งที่ 3วันพฤหัสบดีที่ 24 และวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 7 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพฯ และเทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง โดยมีแกนนำคณะทำงานจากเทศบาลและชุมชนในภาคเหนือ จำนวน 6 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

วันที่ 24 พฤศจิกายน:
- เยี่ยมชม "เกตุไพเราะ ชุมชนพอเพียง ลดโลกร้อน" เยี่ยมชมกิจกรรมการลดภาวะโลกร้อนของชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 อาทิ กิจกรรมจัดการขยะในชุมชนเพื่อพ้นโลกร้อน กิจกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนและในตลาด กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

วันที่ 25 พฤศจิกายน:
- เยี่ยมชม "เมืองแกลง เมืองคาร์บอนต่ำ" แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง อาทิ การจัดการขยะเหลือศูนย์ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองแกลง (ขสมก.)   การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเกษตรเมือง


Post : 28 November 2011 | 10:23:01 am. | view 2,346