Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 เปิดรับสมัครด่วน!!โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9

“Towards Low Carbon Society”
ร่วมเป็นเครือข่าย มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

                       บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้ภาคีต่าง ๆ ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียนได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนและบุคลากร

                  โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา จึงขอเรียนเชิญเทศบาลที่สนใจ ส่งชุมชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็น 1 ใน 20 ชุมชนต้นแบบในการร่วมลดภาวะโลกร้อน และขอเรียนเชิญโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็น 1 ใน 20 โรงเรียนต้นแบบ และโครงการฯจะคัดเลือกชุมชนและสถานศึกษา ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น 3 อันดับ เพื่อรับเงินรางวัล ถ้วยเชิดชูเกียรติ และเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น

            โดยกรอกใบสมัครพร้อมแนบข้อเสนอโครงการ แล้วส่งกลับมายังสถาบันฯ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการโครงการฯ จะคัดเลือก และแจ้งผลชุมชนและสถานศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2556

 

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
ที่อยู่: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
        16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท
         ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร: 02-503 3333 ต่อ
211, 217, 202 หรือ 089-772-2995 โทรสาร 02-503-3333 ต่อ 222 หรือ 02-504  4826-8
email: stop_globalwarming@yahoo.com หรือ we.stop.globalwarming@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับสมัคร

ใบสมัครชุมชน

ใบสมัครโรงเรียน

รายละเอียดการสมัครของชุมชน

รายละเอียดการสมัครของโรงเรียน

 

รายละเอียดนักเรียนแกนนำ

 

 

Post : 17 June 2013 | 12:51:35 pm. | view 4,323