Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

เชิญเข้าร่วมงานเสวนา ความท้าทายการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายภาครัฐ      องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กำหนดจัดงานเสวนา เรื่อง “ความท้าทายการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจก...ตามนโยบายภาครัฐ” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ –๑๖.๓๐ น.ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรภาคธุรกิจต่างๆของประเทศได้เกิดความตื่นตัวใน การเตรียมความพร้อมของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกตามนโยบายของภาครัฐ นับได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุผลตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ รวมถึงได้รับทราบข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่มีแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อแผนการดำเนินงานของภาคธุรกิจต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการดำเนินงานทั้งของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของประเทศต่อไปในอนาคต

 

       จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และโปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานมายังคุณกรองแก้ว มณีฉาย ทางโทรสาร ๐๒-๕๐๔-๔๘๒๖-๘ หรือ krongkaew@tei.or.th ภายในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙


ดาวน์โหลดเอกสาร
๑)  จดหมายเชิญร่วมงาน

๒)  รายละเอียดงานเสวนา

๓)  แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน

๔)  แผนที่จัดงานPost : 19 April 2016 | 09:17:25 am. | view 137