Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

ผลการตัดสินกิจกรรมดีเด่น โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11รางวัลประเภทโรงเรียน


รางวัลที่ 1   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

รางวัลที่ 2   โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ อ.นาหว้า จ.นครพนม

รางวัลที่ 3   โรงเรียนดาราวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รางวัลประเภทชุมชน

รางวัลที่ 1  ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

รางวัลที่ 2  ชุมชนบ้านม่วงชุม เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

รางวัลที่ 3  ชุมชนบ้านหนองปลาดุก หมู่ 22 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อ.เมือง

               จ.นครพนม

 

 

 Post : 19 May 2016 | 10:21:50 am. | view 766