Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

เชิญร่วมงานเสวนาปลุกกระแสฉลากสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร                 ด้วย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development หรือTBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute หรือ TEI) กำหนดจัดงานเสวนา เรื่อง “ปลุกกระแสฉลากสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร” ขึ้น ในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรภาคธุรกิจต่างๆของประเทศได้เกิดความตื่นตัวใน การเตรียมความพร้อมของการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ผู้บริโภคได้คำนึงถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมผ่านการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อไปในอนาคตตามนโยบายของรัฐ

             ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และโปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานมายังคุณวรัญชนา ทางโทรสาร ๐๒-๕๐๔-๔๘๒๖-๘ หรือ waranchana@tei.or.th ภายในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จักขอบคุณยิ่ง

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ
          สำนักเลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย: (กด link เพื่อดาวน์โหลด)

๑)  จดหมายเชิญร่วมงาน

๒)  รายละเอียดงานเสวนา

๓)  แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน

๔)  แผนที่จัดงานPost : 12 July 2016 | 17:32:49 pm. | view 602