Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน-โรงเรียน เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12สถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้ภาคีหลักในท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียนได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน

สถาบันฯ จึง ขอเรียนเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ ส่งชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็น 1 ใน 20 ชุมชนต้นแบบในการร่วมลดภาวะโลกร้อน และขอเรียนเชิญโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าเข้าร่วม โครงการ เพื่อเป็น 1 ใน 20 โรงเรียนต้นแบบในการร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยโครงการจะคัดเลือกชุมชนและโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น 3 อันดับ เพื่อรับถ้วยเชิดชูเกียรติ  เงินรางวัล และเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดยกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครแล้วส่งกลับมายังสถาบันฯภายใน วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการโครงการ จะคัดเลือกและแจ้งผลชุมชนและโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการภายในเดือนกันยายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับสมัคร

ใบสมัครชุมชน

ใบสมัครโรงเรียน

รายละเอียดการสมัครของชุมชน

รายละเอียดการสมัครของโรงเรียน

 

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
ที่อยู่: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
        16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท
         ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร: 02-503 3333 ต่อ
211, 217, 202 หรือ 089-772-2995 โทรสาร 02-504 4826-7
email:
we.stop.globalwarming@gmail.com หรือ stop_globalwarming@yahoo.comPost : 13 July 2016 | 15:03:14 pm. | view 1,920