Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมชี้แจงการดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 (ภาคกลางและตะวันออก) วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมทีเค. พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมชี้แจงการดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมทีเค. พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


Post : 4 August 2016 | 10:29:49 am. | view 710