Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมชี้แจงการดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 (ภาคใต้) วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาภาพบรรยากาศกิจกรรมการอบรมชี้แจงการดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 (ภาคใต้)
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Post : 17 August 2016 | 15:56:18 pm. | view 647