Thai
English
ข่าวกิจกรรม
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12


กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง


ภาคกลางและภาคตะวันออก

โรงเรียนดอนพุดวิทยา                                        จ.สระบุรี
โรงเรียนหันคาวพิทยาคม                                    จ.ชัยนาท
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล                             จ.ประจวบคีรีขันธ์


ภาคเหนือ

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่                                  จ.เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ                      จ.เชียงราย
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม                                        จ.พะเยา
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม                                 จ.ตาก
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                                   จ.พิษณุโลก
โรงเรียนติ้ววิทยาคม                                            จ.เพชรบูรณ์


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนปัญญาประทีป                                         จ.นครราชสีมา
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์                                          จ.นครพนม
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม                                 จ.บึงกาฬ
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร                                      จ.มุกดาหาร
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม                                      จ.สกลนคร
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา                                          จ.สุรินทร์

ภาคใต้

โรงเรียนกันตังพิทยากร                                          จ.ตรัง
โรงเรียนทับปุดวิทยา                                             จ.พังงา
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12

กรุงเทพมหานคร

ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบังหลวง จำกัด            สำนักงานเขตประเวศ
ชุมชนหมู่บ้านธันยการต์ มัยลาภ                             สำนักงานเขตลาดพร้าว


ภาคกลางและภาคตะวันออก

ชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลตลาดขวัญ             เทศบาลนครนนทบุรี                      จ.นนทบุรี
ชุมชนบ้านเกาะจิก                             องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน       จ.จันทบุรี

ภาคเหนือ

ชุมชนบ้านดอนแยง                            เทศบาลตำบลหงาว                       จ.เชียงราย
ชุมชนบ้านดงมะปินหวาน                     เทศบาลตำบลศรีเตี้ย                      จ.ลำพูน
ชุมชนบ้านน้ำพุ                                  เทศบาลตำบลป่าสัก                      จ.ลำพูน
ชุมชนบ้านแสนสุข                             เทศบาลตำบลปง                           จ.พะเยา
ชุมชนบ้านม่อนแก้ว                            เทศบาลตำบลบ้านสาง                   จ.พะเยา
ชุมชนบ้านดงไพรวัลย์                         เทศบาลตำบลหนองแดง                 จ.น่าน
ชุมชนสระสองห้อง                             เทศบาลนครพิษณุโลก                    จ.พิษณุโลก
ชุมชนบ้านหาดสูง                              เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว                   จ.สุโขทัย
ชุมชนหมู่บ้านคลองด้วน              องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล        จ.กำแพงเพชร
ชุมชนบ้านโคกพัฒนา                         เทศบาลตำบลท่าข้าม                      จ.เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉีบงเหนือ

ชุมชนบ้านหัวถนน                             เทศบาลตำบลพระลับ                      จ.ขอนแก่น
ชุมชนการเคหะ                                 เทศบาลนครขอนแก่น                      จ.ขอนแก่น
ชุมชนบ้านสระมะค่า                           เทศบาลตำบลห้วยหิน                      จ.บุรีรัมย์
ชุมชนบ้านจาน                                 เทศบาลตำบลหนองเต็ง                    จ.บุรีรัมย์


ภาคใต้      
                                                
ชุมชนย่านการค้า 4                            เทศบาลนครตรัง                             จ.ตรัง
ชุมชนกวนอู                                     เทศบาลตำบลห้วยยอด                     จ.ตรัง 
     

Post : 3 September 2016 | 00:25:04 am. | view 1,454